Protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT

AREA IBERICS, S.L., està especialment sensibilitzada amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis, als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] s’informa als usuaris del Lloc Web donjamon.catm del tractament i usos als quals es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol•licitada.

AREA IBERICS, S.L., considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal, per això, amb la finalitat de protegir la seva intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades a la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Així doncs, en compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, AREA IBERICS, S.L., informa.

1-Titularitat dels Fitxers

AREA IBERICS, S.L. amb domicili social a: Carrer Ultònia, 3 de Girona és titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultats a la Web http://www.agpd.es.

En concret, les dades recaptades a través del Lloc Web, s'incorporen al fitxer [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER] amb el Codi d’inscripció [2132590234]

2-Recollida i Tractament

El fitxer [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER] té com a principals característiques :

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

 • Per al Fitxer [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER] oferir la informació sol•licitada pels interessats al formulari “Reserva i Contactar”, de la pàgina Web donjamon.cat
 • Resoldre les qüestions formulades i reservar lloc a l'event HamSession
 • i remetre'ls informació sobre les els nostres serveis i activitats del portal titularitat dAREA IBERICS, S.L.

2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent.

2.3-Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis continguts a la Web esmentada anteriorment, l'interessat dona el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera dona el consentiment perquè AREA IBERICS, S.L., trameti informació periòdica i informi sobre les ofertes i serveis que puguin ser del seu interès

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@donjamon.cat (link sends e-mail) indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE RESERVES".

3-Mesures de Seguretat

AREA IBERICS, S.L., ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal•lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixes.

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes al fitxer [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER], (així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat dAREA IBERICS, S.L.), podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació, i si escau oposició (Drets ARCO) respecte de les dades incorporades al tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa, únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de representació.

 • El dret d'accés, a exercir amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.
 • El dret de rectificació podra ser exercit, conforme a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides als nostres fitxers són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercir-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
 • El Dret a ser oblidat / a - en determinades circumstàncies, com a usuari, pot demanar que les dades que tenim sobre vostè siguin esborrats de tots els nostres registres;
 • El Dret a la limitació de tractament - quan s'apliquen determinades condicions per tenir dret a restringir el tractament;
 • El Dret de portabilitat - dret de transferir les seves dades a una altra organització;
 • El Dret d'oposició - dret d'oposar-se a certs tipus de tractament, com el màrqueting directe.
 • El Dret a oposar-se al tractament automatitzat, inclòs el perfil.

  Per a l'exercici de qualsevol d'aquests drets, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer: 

  • l'enviament d'un correu electrònic a: info@donjamon.cat
  • comunicació per escrit dirigida a : AREA IBERICS, S.L., C/ Ultònia, 3 Girona
  • AREA IBERICS, S.L., procedirà a notificar la seva contestació en el termini d'un mes.

  REVISIÓ POLÍTICA DE PRIVACITAT

  Ocasionalment, ÀREA ibèrics, S.L. actualitzarà aquesta Política de privacitat, pel que li demanem que revisi periòdicament aquest document per mantenir-se informat i actualitzat

  POLÍTICA DE COOKIES

  La política de cookies de ÀREA ibèrics, S.L. està en document separat que podrà trobar punxant aquí.